วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2555

แผนการเรียนรู้การเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรม Weblog วิชา สุขศึกษา

แผนการเรียนรู้ วิชา สุขศึกษา 

สาระที่ 1 เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
มาตรฐาน 1.1 เรื่อง เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

สัปดาห์ที่
ตัวชี้วัด
สาระแกนกลาง
เนื้อหา
1
3.วิเคราะห์ภาวการณ์การณ์เจริญเติบโตทางร่างกายของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน
- การวิเคราะห์ภาวการณ์เจริญเติบโต ตามเกณฑ์มาตรฐานและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
- ความหมายของการปฏิสนธิ
- ลักษณะการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์
2
3.วิเคราะห์ภาวการณ์เจริญเติบโตทางร่างกายของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน
4.แสวงหาแนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย
- การวิเคราะห์ภาวการณ์เจริญเติบโต ตามเกณฑ์มาตรฐานและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
- แนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย
- ความหมายและลักษณะของการพัฒนาการ(ทฤษฎี 30 นาที )       
- เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตและพัฒนาการในแต่ละวัย (ทฤษฎี 30 นาที)

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.เพื่อให้ผู้เรียนวิเคราะห์เกี่ยวกับปฏิสนธิ
2.เพื่อให้ผู้เรียนอธิบายลักษณะและรูปแบบของพัฒนาการของมนุษย์
3.เพื่อให้ผู้เรียนอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการการเจริญเติบโตของชีวิต


สื่อการเรียนการสอน

http://dechadakorn.blogspot.com/

กิจกรรมการเรียนรู้

สัปดาห์ที่ 1

       1.เข้าไปศึกษาเนื่อหาใน webloghttp://dechadakorn.blogspot.com/
     2.ทำแบบทดสอบก่อนเรียน โดยใช้ weblog
     3.จัดกลุ่มนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อศึกษาในแต่ล่ะหัวข้อ และให้ตัวแทน
         กลุ่มออกมารายงานหน้าชั้นเรียน
            หัวข้อในการศึกษา
            สัปดาห์ที่ 1 
                  1.ความหมายของการปฏิสนธิ                                        
            2.ลักษณะการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์
          สัปดาห์ที่ 2              
            3.ความหมายและลักษณะของการพัฒนาการ                         
            4.เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตและพัฒนาการในแต่ละวัย 
    4.ศึกษาเนื้อหาโดยเข้าไปศึกษาใน weblog
    5.นำภาพของระบบการสืบพันธุ์ พร้อมเขียนอธิบายประกอบที่แสดงอวัยวะ และการทำหน้าที่ของระบบนั้นๆ อธิบายเพิ่มเติมเนื้อหาในบทเรียน
    6.ทำแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อวัดความเข้าใจใน  ความหมายของการปฏิสนธิ    และ  ลักษณะการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ โดยใช้ weblog
    7.ให้สรุปเนื้อหาลงในช้องความช่ิงแสดงความคิดเห็น ในหัวข้อ เนื้อหา  ความหมายของการปฏิสนธิ    และ  ลักษณะการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ สัปดาห์ที่ 1

     
สัปดาห์ที่ 2

      1.เข้าไปศึกษาเนื้อหาใน http://dechadakorn.blogspot.com/
    2.ทำแบบทดสอบก่อนเรียน โดยใช้ weblog
    3.รายงายตามกลุ่มที่กำหนดไว้ให้เสร็จตามเนื้อหาที่กำหนด
    4.สรุปเนื้อหาใน   สัปดาห์ที่ 2              
            3.ความหมายและลักษณะของการพัฒนาการ                         
            4.เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตและพัฒนาการในแต่ละวัย 
    5.กิจกรรมเกม ออกกำลังกายด้วยการร้องเพลง     เพลงออกกำลังกาย
                                          เพลงออกกำลังกาย  
               ออกกำลังด้วยการร้องรำทำเพลง     ให้ครื้นเครงเสียงเพลงบรรเลงจับใจ 
              รำร้องกันไปไม่มีหม่นหมองฤทัย    เพราะเราเพลินใจด้วยการร้องรำทำเพลง
    ท่าเริ่มต้น 
           จับเป็นคู่ จับมือด้านในกับคู่หรือจะเดี่ยวเป็นวงเดียวก็ได้ ยืนหัวหน้าทวนเข็มนาฬิกา
  1. เอาปลายเท้าซ้ายแตะข้างหน้า เอาไปแตะทางข้าง แล้วเดินเกรพวินไปทางขวา
    (เกรพวิน = ถอยเท้าซ้ายวางข้างหลังก้าวเท้าขวาไปข้าง ก้าวซ้ายไปชิดเท้าขวา)
  2. ทำเหมือนข้อ 1 แต่เปลี่ยนเป็นเท้าขวาในทิศทางตรงข้าม
  3. เดินไปข้างหน้า 4 ก้าว เริ่มต้นด้วยเท้าซ้าย (ซ้าย - ขวา - ซ้าย - ขวา)
  4. แตะเท้าซ้ายไปข้างหน้า แตะเท้าซ้ายไปข้างหลัง ย่ำเท้าอยู่กับที่ 3 ครั้ง (ซ้าย - ขวา - ซ้าย) แล้วเริ่มต้นเปลี่ยนเป็นเท้าขวา
   ข้อเสนอแนะ 
      ใช้เพลงการเต้นรำพื้นเมือง เพลงสิบสาวน้อย (TEN PRETTY GIRLS)

      6.ศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติ่มใน weblog เกี่ยวกับเนื้อหา  ความหมายและลักษณะของการพัฒนาการ  และ
         เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตและพัฒนาการในแต่ละวัย 
      7.มอบหมายงานให้นักเรียนชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ของตนเองสัปดาห์ละครั้ง และ
         จดบันทึกไว้ ทำจนครบ 2 เดือน แล้วมารายงานความเปลี่ยนแปลงตนเองหน้า
         ชั้นเรียน
      8.ให้นักเรียนแสดงกราฟการเจริญเติบโตของตนเองหน้าชั้นเรียน ในอีก 4 สัปดาห์ ต่อไป
      9. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อวัดผลความรู้ความเข้าใจ โดยใช้ weblog
   10.ให้สรุปเนื้อหาลงในช้องความช่ิงแสดงความคิดเห็น ในหัวข้อ เนื้อหา  ความหมายและลักษณะของการพัฒนาการ  และ  เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตและพัฒนาการในแต่ละวัย สัปดาห์ที่ 2


การประเมินผล

สัปดาห์ที่ 1   แบบทดสอบก่อนเรี่ยน
                 แบบทดสอบหลังเรียน
สัปดาห์ที่ 2   แบบทดสอบก่อนเรียน
                 แบบทดสอบหลังเรียน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น